TRIPETCH ISUZU ราคารถบรรทุกใหม่ 2019 (2562)

ตรวจสอบ ราคารถบรรทุกใหม่ เช่น Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso และ อื่นๆ

TRIPETCH ISUZU

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร. 0-2966-2111
รุ่น / ประเภทเครื่องยนต์ / แรงม้าราคา
10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4)GXZ77NXJFQ (Aero-Max)9,839 CC / 360 PS฿ 3,347,000
10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4)GXZ77NXFQ (Aero-Max)9,839 CC / 360 PS฿ 3,177,000
10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4)GXZ77NXXTQ (Aero-Max)9,839 CC / 360 PS฿ 3,177,000
10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4)GXZ77NXJFQ9,839 CC / 360 PS฿ 3,317,000
10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4)GXZ77NXXFQ9,839 CC / 360 PS฿ 3,147,000
10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4)GXZ77NXXTQ9,839 CC / 360 PS฿ 3,147,000
รถบรรทุก 6 ล้อหัวลาก (4x2)GVR34JXXXQ (Aero-Max)7,790 CC / 300 PS฿ 2,582,000
รถบรรทุก 6 ล้อหัวลาก (4x2)GVR34JXXXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,559,000
รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4)FYH77SXDFQ9,839 CC / 360 PS฿ 3,294,000
รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4)FYH77SXTDQ9,839 CC / 360 PS฿ 3,294,000
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาFXZ77QXDFQ9,839 CC / 360 PS฿ 3,044,000
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาFXZ77QXDTQ9,839 CC / 360 PS฿ 3,044,000
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาFXZ77PXDXQ9,839 CC / 360 PS฿ 2,604,000
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาFXZ77NXFXQ9,839 CC / 360 PS฿ 2,727,000
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาFXZ34PSDFQ7,790 CC / 360 PS฿ 2,680,000
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาFXZ34PSDTQ7,790 CC / 360 PS฿ 2,680,000
รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลาFXZ34PNDXQ7,790 CC / 360 PS฿ 2,580,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34TSXXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,565,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34QSXXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,544,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34TNAXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,662,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34RNAXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,642,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34QNAXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,621,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34WNXXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,504,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34TNXXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,432,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34RNXXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,412,000
รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2)FVM34QNXXQ7,790 CC / 300 PS฿ 2,391,000
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตันFTR34QXXXQ7,790 CC / 240 PS฿ 1,875,000
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตันFTR34PXXXQ7,790 CC / 240 PS฿ 1,854,000
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตันFTR34LXXXQ7,790 CC / 240 PS฿ 1,844,000
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตันFTR34JXXXQ7,790 CC / 240 PS฿ 1,818,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันFRR90NSXXQ5,193 CC / 210 PS฿ 1,536,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันFRR90LSXXQ5,193 CC / 210 PS฿ 1,526,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันFRR90HSXXQ5,193 CC / 210 PS฿ 1,484,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันFRR90NNXXQ5,193 CC / 190 PS฿ 1,486,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันFRR90LNXXQ5,193 CC / 190 PS฿ 1,476,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันNQR75LXXXQ5,193 CC / 175 PS฿ 1,350,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันNQR75HXXXQ5,193 CC / 175 PS฿ 1,334,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันNPR75KXXXQ5,193 CC / 150 PS฿ 1,225,000
รถบรรทุก ขนาด 3 ตันNPR75HXXXQ5,193 CC / 150 PS฿ 1,209,000
รถบรรทุก ขนาด 2 ตันNMR85HXXFQ2,999 CC / 130 PS฿ 1,029,000
รถบรรทุก ขนาด 2 ตันNMR85HXXTQ2,999 CC / 130 PS฿ 1,024,000
รถบรรทุก ขนาด 2 ตันNMR85EXXXQ2,999 CC / 130 PS฿ 967,000
รถบรรทุก ขนาด 2 ตันNLR85EXXXQ2,999 CC / 130 PS฿ 937,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGGXZ78NXCFQ (AMAX-A)9,839 CC / 354 PS฿ 3,957,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGGVR86KXCXQ (10W 6x2)7,790 CC / 245 PS฿ 3,754,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGGVR86KXCXQ (6W 4x2)7,790 CC / 245 PS฿ 3,394,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGFXZ78QXBFQ9,839 CC / 354 PS฿ 3,844,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGFVM86WXCXQ7,790 CC / 245 PS฿ 3,456,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGFVM86TXCXQ7,790 CC / 245 PS฿ 3,375,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGFTR86QXCFQ7,790 CC / 220 PS฿ 2,580,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGNPR82KXCXQ4,570 CC / 130 PS฿ 1,627,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGNPR82HXCXQ4,570 CC / 130 PS฿ 1,617,000
รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNGNMR82HXCXQ4,570 CC / 130 PS฿ 1,432,000

ที่ปรึกษาการขาย รถบรรทุกใหม่

เอเจนท์ รถบรรทุกใหม่ เช่น Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso และ อื่นๆ
ธารารัตน์ (กี้)
ราคารถบรรทุกใหม่ TRIPETCH ISUZU
ธารารัตน์ (กี้)
อีซูซุ กรุงเทพฯ
080 968 6567เบอร์โทร
ศิริพงศ์ (กบ)
ราคารถบรรทุกใหม่ TRIPETCH ISUZU
ศิริพงศ์ (กบ)
อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
086 386 8485เบอร์โทร
Passinee Wongwealjitr
ราคารถบรรทุกใหม่ TRIPETCH ISUZU
Passinee Wongwealjitr
อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส
089 754 4433เบอร์โทร
รัตนา (ตู่)
ราคารถบรรทุกใหม่ TRIPETCH ISUZU
รัตนา (ตู่)
เฮียบหงวนมอเตอร์
093 579 2523เบอร์โทร